Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem Państwa danych osobowych jest: Natalia Ulma z siedzibą w Jarosławiu, przy ulicy Pasieka 48, prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.  
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: galeria.fineart24@gmail.com
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNANa podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. art. 6 ust. 1 lit. b – w celu wykonania zawartej umowyart. 6 ust. 1 lit. c – w celu wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na administratorze,art. 6 ust. 1 lit. f – w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,art. 6 ust. 1 lit. f -w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,art. 6 ust. 1 lit. f – w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług,art. 6 ust. 1 lit. f – w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego,  
ODBIORCY DANYCH  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Kancelaria prawna, firmy kurierskie, Poczta Polska, banki, podmioty świadczące usługi płatności przez SMS, internetowe systemy płatności, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych, podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. (przykład: na wniosek sądu, Policji).
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJNie dotyczy
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHDane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane do momentu realizacji zmówienia, a po upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Konsumenta.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHZgodnie z treścią ww. rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych,otrzymania kopii danych osobowych,sprostowania danych osobowych,usunięcia danych osobowych,ograniczenia przetwarzania danych osobowych,cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ilekroć są przetwarzane na takiej podstawie,do przenoszenia danych osobowych,do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ilekroć Pani/Pana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCHDane pochodzą od osób których dane dotyczą.  
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem prawidłowej identyfikacji konsumenta i realizacji zamówienia.